Umowa dla zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46″ została podpisana z Wykonawcą w dniu 23.01.2015 r.

W przetargu ofertę złożyło 13 firm, a jako najkorzystniejszą wybrano konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie
Partner: Trakt Spółka Akcyjna z siedzibą w Górkach Szczukowskich, 26-065 Piekoszów.

Powyższe Konsorcjum zaprojektuje i wybuduje obwodnicę w czasie 30 miesięcy i 72 dni, z czego pierwszych 12 m-cy przewidzianych jest na zaprojektowanie, a pozostałe miesiące na realizację z wyłączeniem okresów zimowych od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca. Ponadto Wykonawca zadeklarował 10 lat gwarancji na wykonane roboty.

 

Wartość całej umowy wynosi 197 101 068,60 zł, z czego:

7 008 001,64 zł to Koszty ogólne Wykonawcy;

- 7 018 582,32 zł to przygotowanie dokumentacji (m.in. Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Raport Oddziaływania na Środowisko, Mapa do celów projektowych, Dokumentacja geologiczna i kartograficzna, Geologia, Prawa Autorskie);

183 074 484,64 zł to Roboty Budowlane.

 

Zadanie zakłada poprowadzenie obwodnicy po zachodniej stronie Kłodzka (w ciągu drogi krajowej nr 33) oraz wykonanie łącznika drogi krajowej nr 46 po wschodniej stronie miasta. Początek opracowania zachodniej obwodnicy przyjęto w rejonie dzielnicy Książkówka, gdzie projektowana droga krajowa nr 33 łączy się z międzynarodową drogą krajową nr 8 (E67). Koniec opracowania stanowi połączenie z drogą krajową nr 33 w rejonie miejscowości Żelazno.

Początek opracowania trasy łącznika po wschodniej stronie miasta Kłodzka stanowi połączenie z drogą krajową nr 46 w miejscowości Jaszkowa Dolna, natomiast koniec trasy łączy się z drogą krajową nr 33 w rejonie ul. Wyspiańskiego.

Ponad to w ramach zadania zostanie przeprowadzony remont istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 33 na odcinku od końca zakresu realizacji łącznika drogi krajowej nr 46 do końca zakresu realizacji obwodnicy m. Kłodzka.

 

Poniżej graficzny przebieg zadania [Rys nr 1, Rys. nr 2];

Rys. nr 1 Schemat ogólny

orientacja_01

 

Pobierz >> Rys. nr 2 Schemat szczegółowy

W ramach przedmiotowej inwestycji zostały przyjęte m.in. niżej wymienione parametry techniczne:

a) parametry techniczne dróg:

Obwodnica Kłodzkaw ciągu drogi krajowej nr 33 Łącznik z drogą krajową nr 46 Droga krajowa nr 33 (na odcinku objętym remontem)
 • Klasa drogi – GP1/2(główna ruchu przyśpieszonego)
 • Prędkość projektowa -Vp = 80 km/h
 • Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
 • Liczba jezdni – 1
 • Liczba pasów ruchu – 2
 • Szerokość pasa ruchu – 3.50 m
 • Szerokość opasek zewnętrznych – 0.50 m
 • Skrajnia pionowa – min. 4.70 m
 • Kategoria obciążenia ruchem: KR5
 • Klasa drogi
 • G1/2(główna),
 • Prędkość projektowa –min. Vp = 60 km/h
 • Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
 • Liczba jezdni – 1
 • Liczba pasów ruchu – 2
 • Szerokość pasa ruchu – 3.50 m
 • Szerokość opasek zewnętrznych – 0.50 m
 • Skrajnia pionowa – min. 4.70 m
 • Kategoria obciążenia ruchem: KR 4
 • kategoria ruchu KR4
 • szerokość nawierzchni zmienna od 6,80 – 7,0 m
 • pobocza gruntowe ulepszone o średniej szerokości około 1,3 m – 1,7 m;
 • rowy trawiaste;
 • zjazdy indywidualne i publiczne;

 

b) parametry techniczne obiektów inżynierskich:

Lp. Oznaczenie obiektu kilometraż Klasa obciążenia
1 2 3 4
1 WG1A 0+030,86 A
2 WG1B 0+246,79 A
3 WG2 1+200,00 A
4 WD3 2+398,90 A
5 MG4 2+918,50 A
6 WG5 3+758,00 A
7 MG6 4+448,75 A
8 WD7 2+238,00 A
9 MG8 0+859,68 A

 

Poniżej wybrane (charakterystyczne) zagadnienia realizowane w ramach przedmiotowego zadania:

– budowa węzła drogowego z dziewięcioma łącznicami L1-L9 na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 8 z projektowanym przebiegiem obwodnicy m. Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33;

– budowa skrzyżowań oraz rozwiązań komunikacyjnych w postaci rond średnich lub rond turbinowych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 33 (obwodnica m. Kłodzka) oraz drogi krajowej nr 46 (łącznik); przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z zakresem realizowanych dróg krajowych;

– budowa dróg dojazdowych do nieruchomości (obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego), w tym również drogę wewnętrzną dojazdową dla transportu wojskowego zgodnie z ustaleniami ze stroną wojskową;

– budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne i inne;

– budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń, itp.

– budowę oświetlenia drogowego.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania obwodnicy:

– wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej;

– odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;

– skrócenie czasu podroży;

– oszczędności paliwa;

– zapewnienie komfortu jazdy;

– zmniejszenie ryzyka wypadków;

– ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;

– przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

– poprawa bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla użytkowników dróg, jak i mieszkańców m. Kłodzka;

– poprawa warunków ruchu na kierunku Polska – Czechy, usprawniony zostanie

dojazd do przejścia granicznego Boboszów.

Główne cele inwestycji:

– stworzenie bezpiecznych odcinków dróg krajowych zapewniającego wysoki komfort dla ruchu drogowego tranzytowego;

– wybudowanie odcinków dróg krajowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.