ROBOTY DROGOWE

Obwodnica DK33

Wykonywanie objazdów DK8 ( warstwy kruszywa, warstwy bitumiczne, pobocza) – bypass,

Wykonanie wzmocnienia podłoża pod mur oporowy ( wymiana gruntu, budowa nasypu, wykonanie materaca z kruszywa 0/36 mm),

Wykonanie wykopów wraz z transportem urobku na nasyp (budowa nasypów),

Wykonanie przepustów drogowych (wykop, ułożenie betonu wyrównawczego, wykonanie ławy fundamentowej, ułożenie rur oraz wykonanie umocnień skarp rowów na wylotach przepustów),

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa 0/63,

Utrzymanie dróg technologicznych,

Utrzymanie wprowadzonej, tymczasowej organizacji ruchu na drogach publicznych.

Łącznik DK46

Utrzymanie dróg technologicznych,

Utrzymanie wprowadzonej, tymczasowej organizacji ruchu na drogach publicznych,

Wykonanie przepustów drogowych (wykop, ułożenie betonu wyrównawczego, wykonanie ławy fundamentowej, ułożenie rur oraz wykonanie umocnień skarp rowów na wylotach przepustów),

Wykonanie podłoża pod konstrukcję WUP,

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa 0/63,

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5,

Roboty ziemne – Wykonanie wykopów wraz z transportem urobku na nasyp,

Budowa nasypów,

Prace przygotowawcze pod roboty brukarskie na rondach R4 i R5.

ROBOTY MOSTOWE

WG1A

Zamontowanie i obetonowanie dylatacji na podporze 1 i 2

Ułożenie krawężników

Zamontowanie deski gzymsowej

Wykonanie zbrojenia kap chodnikowych i zabetonowania ich

Wykonywanie zasypki za przyczółkiem nr 1

Wykonanie drenażu za przyczółkiem 2

WG1 B

Zamontowanie i obetonowanie dylatacji na podporze 1 i 2

Wykonanie izolacji z papy w miejscach kap chodnikowych

Ułożenie krawężników

Zamontowanie deski gzymsowej

Wykonanie zbrojenia kap chodnikowych i zabetonowania ich

Wykonanie płyt przejściowych za przyczółkiem 1

WG2

Montaż dylatacji, betonowanie i rozbiórka szalunków wnęk dylatacyjnych

WD3

Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

Betonowanie wnęk dylatacyjnych

MG4

Wykonanie segmentów: 18, 19, 20, 21, wraz ze sprężeniem kabli i nasunięciem, oraz zabetonowanie.

Zbrojenie segmentu nr 22

WG5

Wykonanie izolacji z papy w miejscach kap chodnikowych

Zabetonowanie wnęk dylatacyjnych

układanie krawężników

montaż desek gzymsowych

Zbrojenie i wykonanie kap chodnikowych,

MG6

Wykonanie segmentów od 23 do 27 wraz ze sprężeniem i nasunięciem, oraz zabetonowaniem

Zbrojenie segmentu nr 28

WD7

Śrutowanie ustroju i kap chodnikowych i szalowanie wnęk dylatacyjnych

Zamontowanie balustrad

PZ8

Prac nie prowadzono

ROBOTY BRANŻOWE

Montaż studni teletechnicznych i kanału technologicznego

Montaż kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami

Montaż studni oświetlenia ulicznego.